18.01 – 28.02.2021
Forever is our today. ONLINE EXHIBITION
digital art
no registration fee
SCROLL TO READ MORE
[eng version below]

Avangarden cultural agency оголошує open-call на участь в онлайн виставці цифрового мистецтва "Forever is our today".

Про проєкт:
Світ більше не прагне існувати і не наполягає на своєму існуванні. У спробах втекти від реальності, він знайшов найвитонченіший спосіб – Велику Віртуальність. Цифрове середовище стало ретрітом для всього людства. Але, створюючи собі досконалий віртуальний світ, ми ігноруємо саме життя.

Пропонуємо задуматися над тим, що різні грані сприйняття реального і віртуального взаємопов'язані, більш того, вони вже нероздільні. На думку Алана Уотса, Всесвіт являє собою єдиний організм, який грає в хованки сам із собою, стаючи усіма живими і неживими істотами, що забувають про те, хто вони є насправді. Людина інтуїтивно відчуває це, саме тому трансцендує. Долаючи межі самого себе як створення, підіймається над пасивністю і випадковістю свого існування. В людській потребі трансцендувати лежить один з коренів любові, а також релігії та мистецтва.

Ми шукаємо digital і sound художників, щоб разом подивитися на світ під іншим кутом та побудувати безліч реальностей. У підсумку, онлайн-експозиція проекту буде створена в форматі гри, в процесі якої глядач пройде свій унікальний шлях, кожним рішенням впливаючи на онлайн-простір.

Ми шукаємо:
- VR / AR / MR art
- інтерактивні цифрові інсталяції
- відео / аудіо арт
- 3D art (фото, картини, скульптури)
- game art
- web art
- проєкти, створені AI або за його допомогою

Якщо ви не художник, але у вас є що сказати на задану тему науковою мовою або мовою технологій, пишіть на пошту hello.avangarden@gmail.com, ми за колаборації науки, технологій та мистецтва.

Умови участі:
No registration fee
No limits (countries, age, gender, artistic style and experience)
Єдина умова – ви повинні бути автором роботи і вона повинна бути виконана в зазначених вище техніках.

Терміни та умови подачі заявки.
Дедлайн подачі заявки: 28 лютого 2021
Результати: 15 марта 2021

ПОДАТИ ЗАЯВКУ


Avangarden.gallery – онлайн-галерея для експозицій і продажу цифрового мистецтва. Мета платформи – підтримка і розвиток медіамистецтва в Україні.

Організатор:
Avangarden cultural agency
Ми займаємося організацією культурних проєктів та PR-супроводом. Формуємо додаткову цінність бренду через колаборації бізнесу і мистецтва.


hello.avangarden@gmail.com
+38 066 342 4669

[eng version]

Avangarden cultural agency announces an open-call for participation in the online digital art exhibition "Forever is our today".

About the project:
The world no longer aims to exist and no longer insists on its existence. In its attempts to escape from reality, it has found the most sophisticated way – the Great Virtuality. The digital environment has become a retreat for all humanity. But in creating a perfect virtual world for ourselves, we ignore life itself.

We propose to wonder about the fact that the different facets of the perception of the real and the virtual are interconnected, moreover, they are already inseparable. According to Alan Watts, the Universe is a single organism playing hide-and-seek with itself, becoming all living and inanimate beings, forgetting who they really are. Human beings intuitively sense this, which is why we transcend. By transcending self as creature, we rise above the passivity and randomness of ours existence. In human's need to transcend lies one of the roots of love, as well as religion and art.

We are looking for digital and sound artists to take a different perspective on the world and build multiple realities together. As a result, the online exhibition of the project will be created in the format of a game, in the process of which the viewer will take his unique path, influencing the online space with each decision.

We are looking for:
- VR / AR / MR art
- Interactive digital installations
- video / audio art
- 3D art (photos, paintings, sculptures)
- game art
- web art
- Projects created by AI or with its help

If you are not an artist, but you have something to say on a given topic in scientific or technological language, write to hello.avangarden@gmail.com. We are for the collaboration of science, technology and art.

Conditions of participation:
No registration fee
No limits
(countries, age, gender, artistic style and experience)
The only condition is that you must be the author of the work and it must be made in the above techniques.

Application deadline and conditions:
Deadline to apply: February 28, 2021
Results: March 15, 2021

APPLY NOW


Venue:
Avangarden.gallery is an online gallery for the exhibiting and sale of digital art. The goal of the platform is to support and develop media art in Ukraine.

Organizer:
Avangarden cultural agency
We are involved in organizing cultural projects and PR support.
We are building brand value through the collaboration between business and art.


hello.avangarden@gmail.com
+38 066 342 4669

click to enter the gallery
Use headphones
for better experience
PRESS THESE keys on your keybord to move around
move your device to look around
move your mouse to look around
0